De uitdaging

Koplopers Midden-Groningen rond een waterstofauto van Koploper Holthausen

Duurzaam ondernemen is steeds meer een ‘licence to operate’, een voorwaarde om te blijven bestaan en te kunnen groeien. Van bedrijven wordt verwacht dat ze maatschappelijk betekenisvol ondernemen en transparant zijn over hun impact op maatschappij en milieu. Maar het is meer dan dat. De wereld is aan verandering onderhevig en de transitie naar een duurzame (klimaatneutrale, circulaire en inclusieve) economie is in volle gang. Dat stelt nieuwe eisen aan bedrijven/organisaties en biedt tegelijkertijd ook veel kansen voor bedrijven die zich goed weten aan te passen aan deze transitie. Duurzaam ondernemen gaat dus veel verder dan energie besparen en afval scheiden en gaat in de eerste plaats om innovaties in de organisatie en de product- en dienstverlening, om daarmee in te spelen op de veranderende vragen vanuit markt en samenleving.

​“Duurzaam = toekomstbestendig”

De transitie van de oude naar de nieuwe economie heeft veel consequenties voor bedrijven

De meeste grote (internationale) bedrijven hebben hiervoor inmiddels beleid ontwikkeld en specialistische medewerkers aangesteld, al dan niet hiertoe gedwongen door overheden en aandeelhouders. Veel mkb-ondernemers realiseren zich echter nog onvoldoende wat deze veranderingen voor hun bedrijf inhouden en blijven ‘business as usual’ toepassen. Ze opereren in de waan van de dag en hebben niet de tijd of de medewerkers om te onderzoeken wat de kansen en risico’s zijn van de huidige transitie naar een duurzame economie en hoe ze hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen. De kans is groot dat ze hierdoor op den duur de concurrentieslag met andere bedrijven verliezen.

Toekomstbestendige bedrijven zijn van groot belang voor de regionale economie en werkgelegenheid. Daarom is het zaak dat de overheid ook haar bedrijven stimuleert om duurzaam te innoveren. Natuurlijk kan de overheid niet alle bedrijven afzonderlijk hiermee helpen. Algemene informatiecampagnes en handhaving hebben een beperkt effect. De snelste manier om de mindset van ondernemers te veranderen is door vooruitstrevende ondernemers het goede voorbeeld te laten zien: de Koplopers. Zij demonstreren in de praktijk dat duurzaam ondernemen gewoon winst oplevert door strategisch in te spelen op veranderingen in de markt en samenleving. Omdat Koplopers de norm zetten volgt de middenmoot op den duur ‘vanzelf’.

Koplopers leiden de weg en nemen andere ondernemers mee
Logo Koploperproject Groningen